Start
Nyheter Nyheter Insändare Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Helhetsgrepp över situationen med allt fler äldre


Med anledning av den stora ökningen av äldre över 80 år som väntas framöver och prognoser om stor brist på vård- och omsorgsutbildad personal har undertecknade centerpartister lämnat in en motion till kommunfullmäktige i frågan.

I motionen yrkar vi på att det görs en analys över hur behovet av äldreomsorg ser ut nu och i framtiden. En analys som förutom behov av vård och olika insatser för att leva upp till socialtjänstlagens krav på att ge äldre ett värdigt liv även innefattar behov av olika sorters boende.

Vi vill också att det tas fram en långsiktig strategi för hur kommunen ska ta sig an de framtida utmaningarna.
För att närmare fördjupa oss i frågan kommer vi i Centerpartiet att, som ett första steg, vid vårt månadsmöte i oktober att besöka Solgårdens äldreboende i Töcksfors för att ta del av deras erfarenheter.

Inför framtiden finns också behov av att analysera vilka krav den ökande andelen friska äldre kommer att ställa på vårt samhälle.

 


Rolf Emanuelsson, Esbjörn Andersson, Katarina Johannesson, Kent Norman, Lisbeth Karlsson

28 september 2017


Skriv kommentar

Centerpartiets satsningar och prioriteringar

Centerpartiets satsningar och prioriteringar

Skolorna
Efter att våra ledamöter besökt Nordmarkens skola F-6 och Töcksfors skola för att informera oss om situationen vid de bägge skolorna har vi gjort följande bedömning:

• Nordmarkens skola där de flesta av kommunens F-6 elever går är i störst behov av investeringar. Vi föreslår därför i vår budget att 100 Mkr avsätts till en helt ny skolbyggnad som inrymmer alla F-6 elever. De gamla lokalerna rivs förutom den gamla stenbyggnaden som utreds vad den kan användas till.
• Vid Töcksfors skola behöver hela skolmiljön ses över. Om- och tillbyggnader har skett vid ett flertal olika tidpunkter vilket skapat en osammanhängande skolmiljö med en otydlig logistik. Det saknas exempelvis en gemensam skolgård. Där föreslår vi att 10Mkr avsätts för att åtgärda akuta behov av uppfräschning och lokalanpassning samt att ta fram en långsiktigt hållbar investeringsplan.

Hemtjänsten
• Behovet av hemtjänst kommer inte att minska och därför föreslår vi, till skillnad mot majoriteten, att 2Mkr avsätts i budgeten för att undvika personaluppsägningar.

Övriga avvikelser från majoritetens budget är att i vår budget avsätts 100tkr till investeringsbidrag till föreningar för att göra det möjligt att söka medfinansiering från Boverket, Länsstyrelsen m.fl. samt 100tkr till genderbudgetering (jämställdhetsbudgetering)

En annan viktig aspekt på Centerpartiets förslag gentemot majoritetens är att med vårt förslag så lever kommunen upp till det av kommunfullmäktige fattade beslutet om att resultatet ska uppgå till minst 2% av skatteintäkterna. Vårt förslag innebär att resultatet i snitt för åren 2018-2020 ligger på 2,37%. Centerpartiets budgetförslag lever därmed upp till riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och är därmed det mest gynnsamma för skattebetalarna och kommunens framtid.


Centerpartiets fullmäktigegrupp gm Kent Norman, gruppledare
 

19 juni 2017


Skriv kommentar

Skolsatsningar


Efter att våra ledamöter har besökt Nordmarkens skola F-6 och Töcksfors skola för att informera oss om situationen vid de bägge skolorna har vi gjort följande bedömning:

Nordmarkens skola - är i störst behov av investeringar. Vi föreslår därför i vår budget att 100 Mkr avsätts till en helt ny skolbyggnad som inrymmer alla F-6 elever. De gamla lokalerna rivs förutom den gamla stenbyggnaden som utreds vad den kan användas till.

Töcksfors skola - om- och tillbyggnader har skett vid ett flertal olika tidpunkter vilket skapat en osammanhängande skolmiljö med en otydlig logistik så där behövs en total översyn av hela skolmiljön. Där föreslår vi att 10Mkr avsätts för att åtgärda akuta behov av uppfräschning och lokalanpassning samt för att ta fram en långsiktigt hållbar investeringsplan.

 

Centerpartiet i Årjäng
 

18 juni 2017


Skriv kommentar

Vårt långsiktiga arbete börjar ge resultat

Äntligen kan vi i Centerpartiet se att vårt mångåriga och långsiktiga arbete med att få ordning på kommunens ekonomi börjar ge resultat. Vi fick kämpa hårt för att få ordning på ekonomin och vi hade modet att driva och fatta beslut om förändringar i skolorganisationen. Tack vare det långsiktiga arbetet, mer i statsbidrag och dagens låga räntor har nu kommunen ett bättre utgångsläge än på många år. Investeringar som nya räddningsstationer i Töcksfors och Årjäng, reningsverk i Töcksfors, förskolor i Töcksfors, Svensbyn och Årjäng och Nya Nordmarkens skola är frågor som vi drivit och investeringar som beslutats om sen tidigare. Vi drev målmedvetet investeringen i Fibernätet på landsbygden. Det projektet är nu slutredovisat och gav kommunen 17 miljoner i EU-bidrag. 

I Centerpartiet fortsätter vi arbetet med att påverka den politiska majoriteten i kommunen för en hållbar utveckling av vår kommun. Följande frågor är några av de som vi arbetat med som påverkat kommunens beslut:
• Svensk djurskyddslagstiftning – Centerpartiet fick i kommunens inköpspolicy fastställt att produktionen av livsmedel, som köps i kommunen, ska följa svensk djurskyddslagstiftning.

• Yttrandet angående Vattendirektivet – I Centerpartiet är vi oroliga över konsekvenserna av förslaget till vattendirektiv då beräkningar visar att landsbygdens invånare och markägare i vår kommun kommer få kostnader på minst 150 miljoner kronor om åtgärdsprogrammet genomförs. Centerpartiet engagerade sig i frågan om vattendirektivet och fick kommunen att anta vårt yttrande.

• Gång- och cykelväg Årjäng-Blomskog – Efter medborgarförslag och vår motion ska nu kommunen utreda möjligheten till EU-finansiering för ombyggnad av järnvägen.

• Motion om simhallens framtid – Det är hög tid att frågan kommer upp och att man planerar för renoveringsbehoven.

• Motion om laddningsstationer – Med utvecklingen av eldrivna fordon måste tätorterna kunna erbjuda laddningsmöjligheter för boende och besökare.

• Motion om Genderbudgetering, det vill säga att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget.

Några viktiga framtidsfrågor som vi jobbar med:
• Renovering, om- och tillbyggnad av skolorna i Töcksfors/Årjäng – Det är hög tid att de styrande presenterar planerna så att arbetet med renoveringen av låg- och mellanstadieskolorna i Töcksfors/Årjäng kommer igång.

• Boende – Behovet av trygghetsboende för äldre kommer att öka så det är viktigt att planeringen av dessa kommer igång snarast.

• Hotellets framtid - För att undvika att ytterligare skattemedel behöver tillskjutas måste kommunen snarast ta fram en långsiktig strategi för användningen av hotellfastigheten och kommunhuset.

Centerpartiets uppdrag är att arbeta för en ansvarsfull förvaltning av skattebetalarnas pengar och att skapa långsiktigt hållbar utveckling av vår kommun.

 

Centerpartiets kommungrupp i fullmäktige
 

5 maj 2016


Skriv kommentar

Reflektioner från senaste kommunfullmäktige


Så var då hotellaffären beslutad med röstsiffrorna 19 mot 10. S, L, M och KD röstade igenom att Årjängs Bostads AB köper hotellbolagets fastigheter för 62 miljoner. C, MP och SD röstade för kravet på omförhandling och reserverade sig mot majoritetens beslut. Det blev alltså långt ifrån den politiska enighet om beslutet som tidigare sas vara önskvärd.

När hotellet byggdes var förutsättningen för finansiering att kommunhuset såldes till hotellbolaget. Nu när hotellrörelsen inte visar sig vara någon lysande affärsverksamhet är det återigen dags för kommunen att tvingas till nästa affär. Nämligen hotet från majoritetsägarna att om inte kommunen köper fastigheterna och subventionerar hotelldriften så görs det om till asylboende. Vid närmare eftertanke så är hotet om asylboende mest troligt majoritetsägarnas sista chans att få kommunen att överta ansvaret och undvika konkurs. Det är inte lätt för politiker att förhandla med slipade affärsmän som hotellbolagets majoritetsägare, i all synnerhet som en av kommunens förhandlare dessutom haft en långvarig arbetsrelation med en av majoritetsägarna. Samtidigt som L uttalar att man ”säkrat hotellet”, vilket troligtvis innebär att man säkrat att kommunen får framtida kostnader, anser vi i Centerpartiet att nu när affären är beslutad så gäller det att hitta en långsiktig strategi för att inte ännu mer av skattebetalarnas pengar, som en konsekvens av affärsuppgörelsen, ska behöva skjutas till.


Det går också att läsa i protokollet från senaste Kommunfullmäktige att nya alliansen övergett sin skolpolitik. Det enda de lämnar efter sig i denna långa och smärtsamma skoldebatt är en protokollsanteckning där de slutligen kommit till insikt om att deras skolpolitik inte hade det breda folkliga stöd de förväntade sig i valet. Från Centerpartiets sida hoppas vi nu att skoldebatten slutligen är begravd och att alla partier inklusive L, M och KD nu kan fokusera på det som hela tiden varit Centerpartiets mål att ge alla barn en utbildning som lever upp till dagens krav och framtidens utmaningar.

För Centerpartiets fullmäktigegrupp
Kent Norman
 

11 april 2016


Skriv kommentar

Hotellaffären i Årjäng

Hotellaffären i Årjäng Vi i Centerpartiet är överens med majoriteten om att Årjängs kommun av strategiska skäl bör köpa hotellfastigheten. Men om köpet av hotellet, på det förslag som nu föreligger blir verklighet, riskerar det att bli en mycket kostsam affär för Årjängs kommuns skattebetalare och det under lång tid framöver.

Om köpet genomförs såsom Daniel Schützer, S, och hotellbolagets majoritetsägare vill, så kommer man i första läget att få skriva ner fastigheterna med 22 miljoner och samtidigt subventionera driften på hotellet med 900 000kr/år = 9 miljoner under en tioårsperiod.

Om räntan ökar till 3 % så kommer subventionen att öka med ytterligare 1,5 miljoner/år. Om vi räknar med oförändrat ränteläge de första fem åren och utgår från att räntan höjs till 3 % under de sista fem åren i tioårsperioden så kommer subventionen vara (5x0,9+5x2,4) 16,5 miljoner.

Därutöver ska Årjängs kommun göra ett aktieägartillskott på 10 miljoner till Årjängs Bostads AB. Om vi sen räknar samman de 22 miljonerna i nedskrivningar med subventionen 16,5 miljoner och det aktiekapital på 6 miljoner som kommunen satsade i bolaget vid bygget av hotellet och aktieägartillskottet på 10 miljoner så riskerar affären att bli en kostnad för skattebetalarna på 54,5 miljoner och då finns inga avsättningar med i uträkningen för det eftersatta underhåll som finns i både kommunhuset och hotellfastigheten med bl.a. fasad i stort behov av renovering.

Daniel Schützer, S, är alltså beredd att skänka bort 48,5 miljoner mer än det tidigare satsade aktiekapitalet på 6 miljoner. Det är pengar som behövs bättre i kommunens egna verksamheter som skola, omsorg och service som alla kommuninvånare är förtjänta av.

Om affären genomförs med det förslag som nu föreligger så kommer det inte inom avsevärd tid att ges möjligheter till nödvändiga reparationer av kommunens egna fastigheter och än mindre bli möjligt att bygga nya bostäder.

Centerpartiet är berett att ta ansvar för kommunens del av ägandet som motsvarar 21 %. Vårt förslag är att kommunen, och inte bostadsbolaget, köper fastigheterna för värderingen som är på 40 miljoner. Centerpartiet anser att övriga ägare också bör ta sitt solidariska ansvar och inte, som man gjort nu under en längre tid, hota med att göra om hotellet till flyktingboende för att på så sätt förmå kommunen att ställa upp på deras villkor.

Normala spelregler vid en affär är att alla ägare tar sin del av förlusten men här försöker majoritetsägarna undkomma genom att låta kommunen/ skattebetalarna ta 100 % av smällen.

För Centerpartiets Fullmäktigegrupp i Årjäng Kent Norman

5 mars 2016


Skriv kommentar

Köpet av hotellet i Årjäng

Köpet av hotellet i Årjäng, på det förslag som nu föreligger, riskerar att bli en mycket kostsam affär för Årjängs kommuns skattebetalare och det under lång tid framöver.

Om köpet genomförs såsom Daniel Schützer, S, och hotellbolagets majoritetsägare vill, så kommer man i första läget att få skriva ner fastigheterna med 22 miljoner och samtidigt subventionera driften på hotellet med 900 000kr/år = 9 miljoner under en tioårsperiod. Om räntan ökar till 3 % så kommer subventionen att öka med ytterligare 1,5 miljoner/år. Om vi räknar med oförändrat ränteläge de första fem åren och utgår från att räntan höjs till 3 % under de sista fem åren i tioårsperioden så kommer subventionen vara (5x0,9+5x2,4) 16,5 miljoner. Om vi sen räknar samman de 22 miljonerna i nedskrivningar med subventionen 16,5 miljoner och det aktiekapital på 6 miljoner som kommunen satsade i bolaget vid bygget av hotellet så riskerar affären att bli en kostnad för skattebetalarna på 44,5 miljoner och då finns inga avsättningar med i uträkningen för det eftersatta underhåll som finns i de båda fastigheterna.


Daniel Schützer, S, är alltså beredd att skänka bort 38,5 miljoner mer än det tidigare satsade aktiekapitalet på 6 miljoner. Det är pengar som behövs bättre i kommunens egna verksamheter som skola, omsorg och service som alla kommuninvånare är förtjänta av. Om affären genomförs med det förslag som nu föreligger så kommer det inte inom avsevärd tid att ges möjligheter till nödvändiga reparationer av kommunens egna fastigheter och än mindre bli möjligt att bygga nya bostäder.


Normala spelregler vid en affär är att alla finansiärer tar sin del av förlusten men här försöker majoritetsägarna undkomma genom att låta kommunen/ skattebetalarna ta hela smällen. Centerpartiet är berett att ta ansvar för kommunens del av ägandet men anser att övriga ägare också bör ta sitt ansvar och inte, som man gjort nu under en längre tid, hota med att göra om hotellet till flyktingboende för att på så sätt förmå kommunen att ställa upp på deras villkor.
 

24 februari 2016


Skriv kommentar

Sent ska majoriteten vakna.

På kommunfullmäktige i december beslutades äntligen att kommunchefen återigen ska få vara chef och ta ansvar för förvaltningen. Det tidigare beslutet från den 22 januari 2014 som nuvarande majoriteten, bestående av S, L (fd FP), KD och M, fattade innebar en återgång till en otidsenlig organisation där politiskt tillsatta verksamhetschefer hamnade i beroendeställning till politiker. I Centerpartiet ser vi därför nu mycket positivt på att nuvarande majoritet äntligen har tagit sitt förnuft tillfånga och därmed bifallit vår motion.

På kommunfullmäktige i november behandlades KD´s motion om att bevara barnomsorgen i Blomskog och Östervallskog. Det enda inlägget i debatten gjordes av en ledamot för KD som uttrycker ”att lägga ner skolor är samma sak som att utrota barn”. Att jämföra nedläggning av allt för små skolenheter med ”att utrota barn” är mycket anmärkningsvärt och upprörande när världen upplever krig, terror och våld som i stor utsträckning drabbar barn. Ledamoten för KD fick inte heller bifall för motionen varken från sitt eget parti som skrivit motionen eller de andra partierna i majoriteten. Vi kan senare i en artikel i NWT läsa att BUN´s ordförande Therese Gustavsson (L) kommit till insikt om att det inte går att bedriva en bra barnomsorg med för få barn. Bättre sent än aldrig men synd att inte den insikten funnits tidigare så vi hade kunnat slippa den uppslitande skoldebatten.
Ovanstående beslut kan tyckas vara självklara och det är bra att delar av majoriteten kommit till insikt om hur verkligen ser ut.

En levande demokrati kräver en aktiv opposition. Som numera enda borgerliga alternativet i Årjängspolitiken ser vi som vår roll som opposition att bevaka den politiska ledningen och att genom bl.a motioner försöka påverka besluten.

Centerpartiet i Årjäng.
 

22 januari 2016


Skriv kommentar

Vem bestämmer i kommunpolitiken?

Nya alliansen beklagar att de inte längre kan driva sin skolpolitik och förklarar det med att de befinner sig i minoritet. Kanske behöver vi hjälpa dem att räkna.

Efter valet styr socialdemokraterna och Nya alliansen kommunen tillsammans. Majoriteten har 22 platser i fullmäktige och utav dem har S tio och alliansen tolv. Det borde vara lätt att räkna ut vem som kan bestämma var skåpet ska stå!

Centerpartiet är kommunens största oppositionsparti med 9 mandat i kommunfullmäktige och vi har haft en del att göra med tanke på de konstiga prioriteringar som den styrande majoriteten har gjort. Beslut om ett extra kommunalråd, strategiska satsningar som ingen vet vad det är, släckt vägbelysning, slopade vägbidrag och inte minst turerna kring rekryteringen av en ny kommunchef.

Centerpartiets kritik mot fattade beslut har i sociala medier framställts som struntprat och lögner. Läs gärna protokollen från fullmäktige- och nämndmöten så kan du själv se vad som beslutats.

I Centerpartiet kommer vi fortsätta att granska makten och driva den långsiktigt hållbara politik som vi gick till val på och som våra väljare gett oss förtroende att driva.

För Centerpartiet Lisbeth Karlsson och Katarina Johannesson

 

8 april 2015


Skriv kommentar


Dela med andra!