Start
Nyheter Nyheter Insändare Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

En guldkantad dag i Årjäng!

Igår den 5 februari var en mycket rolig och inspirerande dag där vi lokala centerpolitiker fick möjlighet att visa vår riksdagsman Daniel Bäckström några av de fina, framgångsrika företag och verksamheter vi har i Årjängs kommun. Fram till efter lunch fanns även kommunchefen Birgitta Evensson med oss.

Dagen inleddes med besök hos ÅNET där Annelie Pettersson informerade om fiberutbyggnaden. Efter det var det dags att dela ut Guldklövern till Nordic Wedding store& outlet. Angelica Mortensen berättade och visade oss runt i butiken.

Efter en mycket god lunch hos Thorills i Bäckevarv besöktes två framgångsrika företagare i Töcksfors, Nordmarkens fasader och Nordic Solar där Jonas Nilsson respektive Daniel Gruvborg informerade oss om verksamheten.

Dagen avslutades med kretsens årsmöte på Travmuséet.

Mvh Lisbeth

 

 

 

 

 

 


 

6 februari 2018


Skriv kommentar

MOTION FRÅN CENTERPARTIET I ÅRJÄNGDatum: 2017-12-18

MOTION FRÅN CENTERPARTIET I ÅRJÄNG


YRKANDE:

Att en plan snarast tas fram för att få till en förlängning av gång- och cykelvägen fram till Källhultsvägen i Töcksfors.


MOTIVERING TILL MOTIONEN:

I dagsläget saknas ca 100-150 m gång/cykelväg så de som jobbar vid industrierna efter Källhultsvägen måste cykla eller gå på E18 för att komma till sina arbetsplatser. Det gäller både om du åker buss österifrån och stiger av vid hållplatsen Ståltorpsvägen eller kommer gående eller cyklande västerifrån. Med tanke på den intensiva trafiken så är det högst olämpligt och direkt trafikfarligt att behöva cykla eller gå på E18. Vid syn på platsen har vi konstaterat att det inte kan röra sig om några stora kostnader för att åtgärda detta så i Centerpartiet anser vi därför att det är hög tid att en plan tas fram så att det kan genomföras.

 

Esbjörn Andersson Thord Andersson Anette Eriksson
Rolf Emanuelsson Katarina Johannesson Kent Norman
Lisbeth Karlsson Roland Kylén Lotta Wignell
Karl-Erik Andersson
 

19 december 2017


Skriv kommentar

Rapport från Centerpartiets riksstämma

Undertecknade fick förmånen att representera Årjängskretsen vid Centerpartiets riksstämma i Malmö sista helgen i september. Stämman var den största i partiets historia med över 600 motioner att ta ställning till.

Det blev några mycket intensiva men mycket roliga och givande dagar. Stämmans svar på Årjängskretsens två motioner om tolkningen av art- och habitatdirektivet och vattendirektivet blev att partiet kommer att fortsätta ha fokus på äganderätten och myndigheters agerande och arbeta aktivt för att inte enskilda näringsidkare ska drabbas av myndigheternas övertolkningar av de båda direktiven.

Vi röstade också för ett förslag från Ola Persson, Sunne, att Centerpartiet ska verka för att beslut om strandskydd ska ligga hos kommunerna, något som partiet nu kommer att arbeta för. Småföretagens villkor var också frågor som vi engagerade oss i.

Stämman arbetade i stort samförstånd fram ett program om miljöansvar och grön tillväxt, trygghet i hela landet, en ansvarsfull internationell agenda och sist men inte minst hur vi ska förhindra den klyvning av landet vi nu ser.

Anette Eriksson, Thord Andersson

25 oktober 2017


Skriv kommentar

Inför valet 2018

Mandatperioden går mot sitt slut och det är knappt ett år kvar till nästa val. I Centerpartiet har vi under denna mandatperiod arbetat i opposition och den möjlighet vi då har att väcka och driva frågor är genom att ställa motioner till kommunfullmäktige. Våra motioner har bl a handlat om behovet av en strategi för hotellfastigheten, simhallens framtid och renoveringsbehov, möjligheter för boende på landsbygden att åka kollektivt, behovet av samverkan med andra kommuner för att klara den kommunala servicen, hänsyn till jämställdhet vid budgetering, gång/cykelbana på järnvägen Kyrkerud/Blomskog och hur vi möter framtidens utmaningar med att klara en bra omsorg för våra äldre. Det sistnämnda är en av framtidens största utmaningar och därför är det hög tid att arbetet påbörjas och att behoven analyseras för att hantera utmaningarna på bästa sätt.

En annan stor och viktig fråga för oss i Centerpartiet är hur arbetet med skollokalerna vid Årjängs och Töcksfors låg- och mellanstadier går vidare. Vi i Centerpartiet besökte under våren båda skolorna och träffade personal för att informera oss om behoven. Sammanfattningsvis är vår bedömning att de akuta behoven är störst på Årjängs låg- och mellanstadieskola så där föreslog vi en nybyggnad. Vid Töcksfors skola finns akuta behov som snarast behöver åtgärdas men där saknas en helhetsgenomlysning för att skapa en sammanhållen och fungerande skolmiljö så där föreslog vi att de akuta behoven åtgärdas och att det görs en totalplanering av skolan för att skapa en långsiktigt hållbar lösning för hela skolmiljön.

Vi har också under vår tid i opposition ställt direkta frågor till kommunstyrelsens ordförande gällande den politiska ledningens agerande i vissa frågor som bl a den om den nersläckta vägbelysningen och hur kommunledningen tänker hantera den för landsbygden så viktiga frågan om EU:s vattendirektiv.

För oss i Centerpartiet är det viktigt att kunna ta hem pengar från EU när det gäller olika projekt. Då vi erfar att inga större EU-projekt, liknande fiberprojektet, har initierats under mandatperioden har vi vid två tillfällen ställt frågor till KF:s ordförande om detta. Svaret vi fått är att kommunen är medfinansiär i olika mindre projekt.

Andra viktiga frågor för oss är äganderätten och myndigheters agerande vid ingrepp i den. Därför arbetade vi fram yttrande över länsstyrelsens remiss med åtgärder för miljökvalitetsmålen för Värmlands län och om Vattendirektivets påverkan för landsbygden.

Centerpartiet går in i valrörelsen med budskapet att det behövs ett nytt ledarskap för Sverige och vi i Årjängskretsen går in för att det behövs ett nytt ledarskap för Årjängs kommun. Ett ledarskap som bygger på långsiktighet, sunt ekonomiskt tänkande och framtidstro. Vi är mycket motiverade och engagerade och ser fram till en konstruktiv och bra valrörelse.

Centerpartiets fullmäktigegrupp gm Kent Norman, gruppledare
 

25 oktober 2017


Skriv kommentar

Helhetsgrepp över situationen med allt fler äldre


Med anledning av den stora ökningen av äldre över 80 år som väntas framöver och prognoser om stor brist på vård- och omsorgsutbildad personal har undertecknade centerpartister lämnat in en motion till kommunfullmäktige i frågan.

I motionen yrkar vi på att det görs en analys över hur behovet av äldreomsorg ser ut nu och i framtiden. En analys som förutom behov av vård och olika insatser för att leva upp till socialtjänstlagens krav på att ge äldre ett värdigt liv även innefattar behov av olika sorters boende.

Vi vill också att det tas fram en långsiktig strategi för hur kommunen ska ta sig an de framtida utmaningarna.
För att närmare fördjupa oss i frågan kommer vi i Centerpartiet att, som ett första steg, vid vårt månadsmöte i oktober att besöka Solgårdens äldreboende i Töcksfors för att ta del av deras erfarenheter.

Inför framtiden finns också behov av att analysera vilka krav den ökande andelen friska äldre kommer att ställa på vårt samhälle.

 


Rolf Emanuelsson, Esbjörn Andersson, Katarina Johannesson, Kent Norman, Lisbeth Karlsson

28 september 2017


Skriv kommentar

Centerpartiets satsningar och prioriteringar

Centerpartiets satsningar och prioriteringar

Skolorna
Efter att våra ledamöter besökt Nordmarkens skola F-6 och Töcksfors skola för att informera oss om situationen vid de bägge skolorna har vi gjort följande bedömning:

• Nordmarkens skola där de flesta av kommunens F-6 elever går är i störst behov av investeringar. Vi föreslår därför i vår budget att 100 Mkr avsätts till en helt ny skolbyggnad som inrymmer alla F-6 elever. De gamla lokalerna rivs förutom den gamla stenbyggnaden som utreds vad den kan användas till.
• Vid Töcksfors skola behöver hela skolmiljön ses över. Om- och tillbyggnader har skett vid ett flertal olika tidpunkter vilket skapat en osammanhängande skolmiljö med en otydlig logistik. Det saknas exempelvis en gemensam skolgård. Där föreslår vi att 10Mkr avsätts för att åtgärda akuta behov av uppfräschning och lokalanpassning samt att ta fram en långsiktigt hållbar investeringsplan.

Hemtjänsten
• Behovet av hemtjänst kommer inte att minska och därför föreslår vi, till skillnad mot majoriteten, att 2Mkr avsätts i budgeten för att undvika personaluppsägningar.

Övriga avvikelser från majoritetens budget är att i vår budget avsätts 100tkr till investeringsbidrag till föreningar för att göra det möjligt att söka medfinansiering från Boverket, Länsstyrelsen m.fl. samt 100tkr till genderbudgetering (jämställdhetsbudgetering)

En annan viktig aspekt på Centerpartiets förslag gentemot majoritetens är att med vårt förslag så lever kommunen upp till det av kommunfullmäktige fattade beslutet om att resultatet ska uppgå till minst 2% av skatteintäkterna. Vårt förslag innebär att resultatet i snitt för åren 2018-2020 ligger på 2,37%. Centerpartiets budgetförslag lever därmed upp till riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och är därmed det mest gynnsamma för skattebetalarna och kommunens framtid.


Centerpartiets fullmäktigegrupp gm Kent Norman, gruppledare
 

19 juni 2017


Skriv kommentar

Skolsatsningar


Efter att våra ledamöter har besökt Nordmarkens skola F-6 och Töcksfors skola för att informera oss om situationen vid de bägge skolorna har vi gjort följande bedömning:

Nordmarkens skola - är i störst behov av investeringar. Vi föreslår därför i vår budget att 100 Mkr avsätts till en helt ny skolbyggnad som inrymmer alla F-6 elever. De gamla lokalerna rivs förutom den gamla stenbyggnaden som utreds vad den kan användas till.

Töcksfors skola - om- och tillbyggnader har skett vid ett flertal olika tidpunkter vilket skapat en osammanhängande skolmiljö med en otydlig logistik så där behövs en total översyn av hela skolmiljön. Där föreslår vi att 10Mkr avsätts för att åtgärda akuta behov av uppfräschning och lokalanpassning samt för att ta fram en långsiktigt hållbar investeringsplan.

 

Centerpartiet i Årjäng
 

18 juni 2017


Skriv kommentar

Vårt långsiktiga arbete börjar ge resultat

Äntligen kan vi i Centerpartiet se att vårt mångåriga och långsiktiga arbete med att få ordning på kommunens ekonomi börjar ge resultat. Vi fick kämpa hårt för att få ordning på ekonomin och vi hade modet att driva och fatta beslut om förändringar i skolorganisationen. Tack vare det långsiktiga arbetet, mer i statsbidrag och dagens låga räntor har nu kommunen ett bättre utgångsläge än på många år. Investeringar som nya räddningsstationer i Töcksfors och Årjäng, reningsverk i Töcksfors, förskolor i Töcksfors, Svensbyn och Årjäng och Nya Nordmarkens skola är frågor som vi drivit och investeringar som beslutats om sen tidigare. Vi drev målmedvetet investeringen i Fibernätet på landsbygden. Det projektet är nu slutredovisat och gav kommunen 17 miljoner i EU-bidrag. 

I Centerpartiet fortsätter vi arbetet med att påverka den politiska majoriteten i kommunen för en hållbar utveckling av vår kommun. Följande frågor är några av de som vi arbetat med som påverkat kommunens beslut:
• Svensk djurskyddslagstiftning – Centerpartiet fick i kommunens inköpspolicy fastställt att produktionen av livsmedel, som köps i kommunen, ska följa svensk djurskyddslagstiftning.

• Yttrandet angående Vattendirektivet – I Centerpartiet är vi oroliga över konsekvenserna av förslaget till vattendirektiv då beräkningar visar att landsbygdens invånare och markägare i vår kommun kommer få kostnader på minst 150 miljoner kronor om åtgärdsprogrammet genomförs. Centerpartiet engagerade sig i frågan om vattendirektivet och fick kommunen att anta vårt yttrande.

• Gång- och cykelväg Årjäng-Blomskog – Efter medborgarförslag och vår motion ska nu kommunen utreda möjligheten till EU-finansiering för ombyggnad av järnvägen.

• Motion om simhallens framtid – Det är hög tid att frågan kommer upp och att man planerar för renoveringsbehoven.

• Motion om laddningsstationer – Med utvecklingen av eldrivna fordon måste tätorterna kunna erbjuda laddningsmöjligheter för boende och besökare.

• Motion om Genderbudgetering, det vill säga att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget.

Några viktiga framtidsfrågor som vi jobbar med:
• Renovering, om- och tillbyggnad av skolorna i Töcksfors/Årjäng – Det är hög tid att de styrande presenterar planerna så att arbetet med renoveringen av låg- och mellanstadieskolorna i Töcksfors/Årjäng kommer igång.

• Boende – Behovet av trygghetsboende för äldre kommer att öka så det är viktigt att planeringen av dessa kommer igång snarast.

• Hotellets framtid - För att undvika att ytterligare skattemedel behöver tillskjutas måste kommunen snarast ta fram en långsiktig strategi för användningen av hotellfastigheten och kommunhuset.

Centerpartiets uppdrag är att arbeta för en ansvarsfull förvaltning av skattebetalarnas pengar och att skapa långsiktigt hållbar utveckling av vår kommun.

 

Centerpartiets kommungrupp i fullmäktige
 

5 maj 2016


Skriv kommentar

Reflektioner från senaste kommunfullmäktige


Så var då hotellaffären beslutad med röstsiffrorna 19 mot 10. S, L, M och KD röstade igenom att Årjängs Bostads AB köper hotellbolagets fastigheter för 62 miljoner. C, MP och SD röstade för kravet på omförhandling och reserverade sig mot majoritetens beslut. Det blev alltså långt ifrån den politiska enighet om beslutet som tidigare sas vara önskvärd.

När hotellet byggdes var förutsättningen för finansiering att kommunhuset såldes till hotellbolaget. Nu när hotellrörelsen inte visar sig vara någon lysande affärsverksamhet är det återigen dags för kommunen att tvingas till nästa affär. Nämligen hotet från majoritetsägarna att om inte kommunen köper fastigheterna och subventionerar hotelldriften så görs det om till asylboende. Vid närmare eftertanke så är hotet om asylboende mest troligt majoritetsägarnas sista chans att få kommunen att överta ansvaret och undvika konkurs. Det är inte lätt för politiker att förhandla med slipade affärsmän som hotellbolagets majoritetsägare, i all synnerhet som en av kommunens förhandlare dessutom haft en långvarig arbetsrelation med en av majoritetsägarna. Samtidigt som L uttalar att man ”säkrat hotellet”, vilket troligtvis innebär att man säkrat att kommunen får framtida kostnader, anser vi i Centerpartiet att nu när affären är beslutad så gäller det att hitta en långsiktig strategi för att inte ännu mer av skattebetalarnas pengar, som en konsekvens av affärsuppgörelsen, ska behöva skjutas till.


Det går också att läsa i protokollet från senaste Kommunfullmäktige att nya alliansen övergett sin skolpolitik. Det enda de lämnar efter sig i denna långa och smärtsamma skoldebatt är en protokollsanteckning där de slutligen kommit till insikt om att deras skolpolitik inte hade det breda folkliga stöd de förväntade sig i valet. Från Centerpartiets sida hoppas vi nu att skoldebatten slutligen är begravd och att alla partier inklusive L, M och KD nu kan fokusera på det som hela tiden varit Centerpartiets mål att ge alla barn en utbildning som lever upp till dagens krav och framtidens utmaningar.

För Centerpartiets fullmäktigegrupp
Kent Norman
 

11 april 2016


Skriv kommentar


Dela med andra!