Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Vi har säkrat hotellet, nu måste E18 prioriteras

På kommunfullmäktige 21/3 togs beslutet att Årjängs Bostadsbolag AB köper hotellet i Årjäng, med i affären ingår även kommunhuset. Det är viktigt för Årjängs kommun och för utvecklingen av Årjängs näringsliv att ha ett hotell.

E18 är viktig för oss och vi reagerar starkt mot att man föreslår att sträckan Töcksfors-Valnäs ska bli en 80km väg. Den utredning som är på gång måste snabbas på och sträckan måste prioriteras, det är en tungt trafikerad väg med få omkörningsmöjligheter vilket skapar många farliga situationer. På Liberalerna Årjängs årsmöte gjordes därför följande uttalande;

Årjäng 20160314
"Europaväg 18 är vår viktigaste pulsåder för åtkomlighet och tillväxt i Årjängs kommun. Standarden på E18, speciellt sträckan Årjäng – Töcksfors, är eftersatt, trafikfarlig och undermålig. När förslag ligger om en sänkning av hastigheten till 80 km på sträckan så bevisar detta det ohållbara i dagens situation. En ökad internationell trafik av långtradare och bussar samt den stadigt ökande gränshandeln och arbetspendlingen, i båda riktningarna över gränsen, gör att E 18 genom Årjängs kommun till Valnäs måste snabbutredas och prioriteras."

Lars Gustafsson
Liberalerna Årjäng

28 mars 2016


Skriv kommentar

Ingen info

22 januari 2016


Skriv kommentar

Utbildning i dagarna två

Alla som blivit valda till en plats i någon nämnd eller styrelse, som ordinarie eller ersättare har under måndag och tisdag varit på utbildning.

Måndagen började med information från kommunhuset, kommunchefen Ingemar Rosén hälsade oss välkomna och alla de olika verksamheterna gicks igenom av respektive verksamhetschef.

Tisdag stod Axel Danielsson för, en fantastisk föreläsare i hur en kommun ska drivas (mycket enkelt förklarat), vart man ska dra gränsen mellan vad som är verksamhetsfrågor och vad politiken ska styra (inte helt enkelt alla gånger).

Två mycket informativa och lärorika dagar som både nya och gamla politiker kommer att ha stor nytta av under den kommande mandatperioden.
 

17 december 2014


Skriv kommentar

Kommunfullmäktige måndag 24 november

Dagordningen för kvällen var utav den längre sorten, med hela 56 punkter att avhandla. Efter diverse ekonomiska beslut, några motioner samt medborgarförslag stod så en hel rad med personval på listan. Ledamöter, ordförande och vice ordförande till samtliga nämnder och styrelser skulle tillsättas, och valberedningen hade lagt fram namn till nästintill alla posterna. För Folkpartiets del så fick vi följande poster (inklusive samtliga ordförande- och vice ordförandeposter):

Kommunstyrelsen:
Ordförande: Daniel Schützer (S)
Vice ordförande: Kjell-Arne Ottosson (Kd)
Ordinarie ledamöter: Lars Gustafsson (Fp)
   Annika Sahlin (Fp)
Ersättare: Magnus Andreasson (Fp)

Barn- och utbildningsnämnden:
Ordförande: Therése Gustafsson (Fp)
Vice ordförande: Daniel Markstedt (S)
Ordinarie ledamot: Bo Eriksson (Fp)
Ersättare: Robin Karlsson (Fp)
   Jessica Danielsson (Fp)

Bygg- och miljönämnden:
Ordförande: Bengt-Olof Lorentzon (Kd)
Vice ordförande: Åke Nilsson (S)
Ordinarie ledamot: Gunnar Henriksson (Fp)
Ersättare: Jonas Berglund (Fp)

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Lennart Nilsson (Kd)
Vice ordförande: Kristina Kristiansson (S)
Ordinarie ledamot: Magnus Andreasson (Fp)
Ersättare: Urban Johansson (Fp)

Stöd- och omsorgsnämnden
Ordförande: Birger Pettersson Wiik (S)
Vice ordförande: Jessica Danielsson (Fp)
Ersättare: Torbjörn Lewin (Fp)

Hjälpmedelsnämnden i Värmland
Ordinarie ledamot: Jessica Danielsson (Fp)

Valnämnden
Ordförande: Anna-Lena Knutsson (Fp)
Vice ordförande: Nils-Erik Thorell (S)
Ersättare: Sven Johansson (Fp)

Direktionen för Värmlands läns vårdförbund
Ersättare: Jessica Danielsson (Fp)

Årjängs Bostads AB
Ordförande: Börje Liviken (M)
Vice ordförande: Jonas Åhs (Kd)
Ersättare: Sven Johansson (Fp)

Årjängs Nät AB
Ordförande: Björn Karlsson (S)
Vice ordförande: Kristina Kristiansson (S)
Ersättare: Robin Karlsson (Fp)

Gränskommittén Värmland-Östfold
Ordinarie ledamot: Lars Gustafsson (Fp)

Stiftelsen Dal Västra Värmlands järnväg
Ordinarie ledamot: Bengt Andersson (Fp)

Stiftelsen Glaskogens naturreservat
Ordinarie ledamot: Bo Malm (Fp)
Ersättare: Bo Eriksson (Fp)

Gode män vid fastighetsbildningsförrättning
Magnus Andreasson (Fp), valdes även som jord- och skogsbrukssakkunnig för Fp.

Nämndeman Värmlands tingsrätt
Sven Johansson (Fp)

Årjängs Jaktvårdskrets
Ordinarie ledamot: Lars Gustafsson (Fp)

Följande återremitterades:
Revisorer för Årjängs kommuns räkenskaper och förvaltning
Lekmannarevisor för Årjängs Bostads AB:s räkenskaper och förvaltning
Lekmannarevisor för Årjängs nät AB:s räkenskaper och förvaltning
Lekmannarevisor till kommunens stiftelse

Antal ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder fastställdes till:

Kommunfullmäktige: 35 ledamöter, 18 ersättare
Kommunrevisionen: 5 ledamöter
Valberedning: 7 ledamöter, 7 ersättare
Kommunstyrelsen: 11 ledamöter, 11 ersättare
Barn- och utbildningsnämnden: 11 ledamöter, 11 ersättare
Stöd- och omsorgsnämnden: 11 ledamöter, 11 ersättare
Bygg- och miljönämnden: 7 ledamöter, 7 ersättare
Kultur- och fritidsnämnden: 7 ledamöter, 7 ersättare
Valnämnden: 5 ledamöter, 5 ersättare

Det fullständiga protokollet från kommunfullmäktige finns att läsa här: http://arjang.se/Documents/Kommun_politik/Protokoll/Kommunfullm%C3%A4ktige/2014/KF%202014-11-24%20Protokoll.pdf

Nästa kommunfullmäktige är planerad till onsdag 17 december. Kom ihåg att alla fullmäktigemöten är offentliga och därmed öppna för allmänheten! 

4 december 2014


Skriv kommentar

Fullmäktige 27 oktober

Det har varit fullt upp sedan valet, till exempel har en del har varit att nominera rätt personer till rätt platser och såklart budgetarbeten.

Måndag 27 oktober var det dags för det första fullmäktigemötet med nya ledamöterna. På plats var 34 av de 35 som hade blivit valda (ny ordning med 35 ledamöter istället för tidigare 41), med representanter från både Fp, M, Kd, S, C, Sd samt Mp. Från Folkpartiets sida var det Lars Gustafsson, Annika Sahlin, Magnus Andreasson samt Therése Gustafsson. Det var inte någon lång lista för dagen, utan främst var det fullmäktigepresidiet som skulle väljas, samt valberedning, sammanträdesdagar och en begäran om entledigande.

Till fullmäktiges ordförande valdes Kjell-Arne Ottosson (Kd), förste vice ordförande Gunilla Svantorp (S) och andre vice ordförande blev Katarina Johannesson (C). Med på listan av val fanns också en tredje vice ordförande men den platsen yrkades det utredning för borttagande av och lämnades därför vakant.

Valberedningen ska bestå av sju ordinarie samt lika många ersättare. Ulla-Britt Svensson (S) valdes till ordförande med Börje Liviken som vice. Övriga ledamöter blev Torgny Sjögren (S), Bengt-Olof Lorentzon (Kd), Magnus Andreasson (Fp) samt Kent Norman och Karl-Erik Andersson för (C). Som ersättare valdes Inger och Inge Digrell (S), Agneta Nilsson (Kd), Annika Sahlin (Fp), Kermith Andersson (M) samt Esbjörn Andersson och Rolf Emanuelsson (C).

Man antog de föreslagna sammanträdestiderna för kommunfullmäktige och godkände Jarl Luthanders begäran om entledigande från uppdraget som ledamot för Sd i kommunfullmäktige.

Nästa fullmäktigemöte är måndag 24 november då alla ledamöter samt ersättare till alla nämnder och styrelser ska väljas (http://arjang.se/Documents/Kommun_politik/Protokoll/Kallelser/2014/KF%202014-11-24%20Kallelse.pdf). 

19 november 2014


Skriv kommentar

Slutförhandlat

Efter en tids förhandlingar har vi i Folkpartiet gemensamt med Nya Alliansen kommit överens med Socialdemokraterna om att bilda majoritet. Föreslagen ordförande i kommunfullmäktige är Kjell-Arne Ottosson (Kd) och förste vice ordförande Gunilla Svantorp (S). En presskonferens kommer att hållas på fredag.

Vi i Folkpartiet är nöjda med resultatet av förhandlingarna då vi tillsammans med övriga i Nya Alliansen samt Socialdemokraterna har samma mål, att få vår kommun att växa och utvecklas.

Mer information om hur poster kommer att fördelad kommer att meddelas på fredagens presskonferens. 

20 oktober 2014


Skriv kommentar

Budget 2015

 

Följande budgetförslag har träffats inom
Nya Alliansen FP, KD och M

Vår kommun växer och Nya Alliansen anser att den har alla förutsättningar för att kunna växa ännu mer, vilket är anledningen till att vi utgår från en befolkningsökning och räknar med 9900 invånare vilket ger ökade skatteintäkter. För att öka befolkningen ytterligare krävs det att det byggs bostäder och att nybyggande underlättas.

Vi vill behålla högstadiet i Töcksfors och Böns skola då vi anser att en nedläggning inte ger några besparingar. Nedläggningar ger också fel signaler i ett expansionsområde. För att fylla den nya högstadieskolan i Årjäng föreslår vi att man flyttar in årskurs 6 tillsammans med årskurs 7-9, och på så sätt skapa mer utrymme i mellanstadieskolan. Detta anser vi innebär minskade kostnader för renoveringen/utbyggnaden av låg- och mellanstadiet.

Då krav finns på kommunens soliditet och resultat vill vi minska investeringsutrymmet med 15 000 000 kr från ca 90 000 000 kr till ca 75 000 000 kr.

Ramtilldelning

Barn- och utbildningsnämnden: + 9 000 000 kr (220 199 000) Stora kostnader har nyligen tillkommit och gör att BUN inte klarar den preliminära ramen. Vi vill dessutom göra en del satsningar.

Töcksfors högstadieskola och Böns skola, 2 000 000 kr.
Det är viktigt för oss att redan fr o m januari 2015 återinföra de 25 % tjänsterna i barnomsorgen som togs bort 2009,
motsvarande 1 600 000 kr.
Vi vill fortsättningsvis bedriva förberedelseklass, 700 000 kr.
Start av ny förskoleavdelning i Årjäng, 1 300 000 kr.
Ny upphandling av skolskjutsarna beräknas uppgå till 3 400 000 kr.

Kostnaden för återställande av lägenheter efter barnomsorgen läggs förslagsvis på innevarande år.
Om den eventuella friskoleetableringen ger ökade kostnader kommer det påverka resultatet.

Stöd- och omsorgsnämnden: + 2 300 000 kr (188 730 000)
Då nya behov inom den lagstadgade verksamheten kommer att uppstå under 2015 krävs det att ramen förstärks med 1 300 000 kr.
Detta för att kunna behålla tjänsten som familjebehandlare samt demensverksamheten Oasen.
I tillägg vill vi avsätta 1 000 000 kr till förstärkning inom den högt belastade hemtjänsten.

Kultur- och fritidsnämnden: +-0 (19 225 000)
Budgetramen fastställs enligt det preliminära förslaget.

Bygg- och miljönämnden: +-0 (2 003 000)
Budgetramen fastställs enligt det preliminära förslaget.

Kommunstyrelsen: – 2 000 000 kr (93 220 000)
Vi anser att besparingar inom KS verksamhet kan göras på 3 757 000 kr och då främst på tjänster. Tjänsten som personalstrateg tillsätts inte.
Vi anser även att en utredning tillsätts som ser över kommunstyrelsen verksamhetsområde.
Däremot vill vi inte göra de besparingar på 1 757 000 kr som tjänstemännen föreslår då vi anser att det är viktiga poster. Dessa löses inom ram;

Landsbygdsutvecklare 246 000 kr
Friskvårdskonsulent 127 000 kr
Lönebidrag 230 000 kr
Beläggningsarbete 300 000 kr
Partistödet 171 000 kr
Glesbygdsservice 133 000 kr
Personaldagen 50 000 kr
Driftsbidrag enskilda vägar 500 000 kr

3 september 2014


Skriv kommentar

Lycka till!! Min röst får ni i vart fall inte.

Postat av Göran K den 10 september 2014

Ser att ni vill ta bort lönebidraget. det är idag ett 10% bidrag på ungdomsföreningarnas lönebidrag. Blir en hel del pengar för föreningar som idag tar hand om kommunens ungdomar! Hur tänkte ni där? Vore intressant att veta/gå ut med i dessa valtider!

Postat av Mårten Karlsson drabbad föreningsmäniska den 5 september 2014

Kommande debatter

Det närmar sig valet med stormsteg och med anledning av detta så blir vi politiska partier inbjudna till lite olika debatter. Här är de som vi har blivit inbjudna till och kommer att ha representanter på plats:

Söndag 31 augusti klockan 15.00 på IOGT-NTO, Årjäng.
Debatt anordnad av Lärarförbundet vilken kommer att handla om skola och barnomsorg. Moderator: Staffan Svaqvist.

Tisdag 9 september klockan 19.00 i Missionskyrkan, Töcksfors.
Allmänpolitisk debatt som anordnas av Missionskyrkan. Här kommer alla sorters politiska frågor att debatteras. Moderator: Mogens Nielsen.

Så lägg nu in de här datumen i era kalendrar och fundera ut vilka frågor just du vill ställa och kom!

Vi hoppas vi ses där!

28 augusti 2014


Skriv kommentar

Familjedag på Hagavallen

Så var det dags, Kristdemokraterna bjöd in till en fantastiskt trevlig familjedag, med besök av EU-parlamentarikern Lars Adaktusson (Kd).

 (Roland Moberg (Kd), Lars Adaktusson (Kd) och Runar Patriksson (Fp) samtalar under familjedagen)

Efter att ha välkomnats av Kjell-Arne Ottosson, ett tal av Adaktusson samt genomgång av brännbollsregler drogs så ”årets match” igång, Kristdemokraterna på ena laget och Folkpartiet samt nya Moderaterna i det andra. Kd kämpade på bra, vissa lyckades både spela brännboll och prata i telefon samtidigt, men Fp och M blev övermäktiga och vann matchen. Bland annat Gunnar Henriksson (Fp) gjorde flertalet ”homeruns” för det vinnande laget, en fantastiskt insats! Enväldig domare var Kjell Eriksson och ordning på poängen hade Olle Jansson.

(Kanske matchens spelare, Gunnar Henriksson (Fp) med sina partikamrater Lars Gustafsson samt Jessica Danielsson)(Flertalet av de deltagande i brännbolssmatchen, Kjell Eriksson delger slutresultatet)

 (Det vinnande lagets lagkaptener, Lars Gustafsson (Fp) och Mikael Olsson (M) med vinnardiplomet.)

Det bjöds på fika hela dagen, underbara våfflor stekta av TIFs damer och barnen kunde roa sig i en hoppborg.

När så familjedagen var till ända tog några av folkpartisterna delar av den fina beach-flaggan (ja, vissa kunde inte hålla koll på vart hon la sakerna, men själva stativet blev med i alla fall ;-) ) och for vidare till Årjäng för att möta upp riksdagskandidaten Nina Larsson samt Liberala ungdomspartiets Anders Wiking Pettersson för lite trevligt kampanjande. Sin vana trogen så hade Nina med sig regnet som en envis ovän och efter ett tags kampanjande öppnade sig himlen mer eller mindre. Kampanjandet fortsatte sedan även i Töcksfors där vi även hann med att diskutera den farliga korsningen vid Töcksfors kyrka.

(Kampanjarbete tillsammans med Nina Larsson, Anders Wiking Pettersson, Lars och Therese Gustafsson, Urban Johansson samt Jessica Danielsson. Humöret på topp trots ösregn...)

(Nina Larsson och Gunnar Henriksson tittar på Folkpartiets förslag till planfri korsning vid den olycksdrabbade sträckan vid kyrkan i Töcksfors)

När ångan ändå var uppe så avslutades dagen hemma i Gunnar Henrikssons helt fantastiska garage där vi kuverterade (alltså stoppade både valfoldrar och valsedlar i kuvert) nästan 3000 st. Resterande 2000 fixade ett nytt gäng dagen efter.  

27 augusti 2014


Skriv kommentar


Dela med andra!