Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Framtidens skola i Årjängs kommun

För att få en bild över skolsituationen i kommunen och blicka in i framtiden går vi först tillbaka och ser hur det har sett ut.

Kommunen har i alla tider haft många små skolor spridda över ett stort geografiskt område. I tider med dåliga kommunikationer och många barn har detta varit befogat. I takt med att elevunderlaget har minskat har flera skolor lagts ner, den senaste i Lennartsfors år 2007.

I vår kommun har elevunderlaget i grundskolan under en 8-årsperiod minskat med 165 elever och prognosen för de kommande 5 åren pekar mot en ytterligare minskning med närmare 90-tal elever. Antal elever/skola från förskoleklass upp till klass 6 är i dagsläget enligt färska siffror:
Silbodalskolan – 272 Töcksfors – 165 Svensbyn - 61 Holmedal – 51 Stommen – 50 Smolmark – 37 Blomskog – 29 Bön – 22
Därtill kommer friskolan Signebyn med 26 elever.

Högstadierna har totalt 352 elever fördelade på Silbodal – 232 och Töcksfors – 120. Inom några år är antalet högstadielever totalt i kommunen c:a 300.
Av 42 klasser i våra 6 kommunala bygdeskolor har 34 av dessa 10 elever eller färre/klass och 14 av dessa har 0-3 elever.

Det alltmer minskande elevunderlaget och de skärpta kraven i den nya skollagen har gjort att kommunens skolorganisation behöver ses över, vilket görs i många av landets kommuner. När förslaget till nya skollagen kom så varnade SKL(Sveriges kommuner och landsting) för att det i kommuner med många små enheter skulle bli problem att upprätthålla kvaliteten. I februari tog kommunfullmäktige därför beslutet att tillsätta en parlamentarisk grupp med en representant från vardera C, M och FP samt två från S. Även en referensgrupp tillsattes med en representant vardera från fullmäktiges alla sju partier. Syftet var att inom en budgetram som är långsiktigt hållbar höja kvaliteten i skolan och målet att utarbeta ett förslag till organisation och verksamhet för skolan i Årjängs kommun 2013-2023.

Vår förhoppning var att de valda representanterna förutsättningslöst skulle titta på detta och komma med förslag till en långsiktigt hållbar skolorganisation. Det visade sig snart inte vara genomförbart då det enligt vår mening bara var representanterna från Centerpartiet och Moderaterna som hade den inställningen. S ville visserligen ha en förändring men hade redan sitt förslag klart och FP och KD kunde inte tänka sig någon förändring alls. Resultatet blev att man ändå enades om att inom 5 år ska vi ha färre enheter från förskoleklass till klass 9 och att dessa ska leva upp till skollagens krav. Man enades också om att bygget av den nya Silbodalsskolan måste igång snarast för att stå klart under 2014.

Debatten om framtidens skola ska handla om kvalitet och kompetens och hur vi ska leva upp till kraven i den nya skollagen och inte som nu om vilka lokaler och deras placering i kommunen vi ska ha. Det är viktigt att kommunledningen inte faller för populism utan nu tar ett helhetsansvar, visar politiskt mod och vågar prioritera och satsa resurserna på skolans innehåll och kvalitet så att kommunen nu och i framtiden får en likvärdig skola som ger alla elever förutsättningar att klara sig vidare i livet.
 

4 oktober 2012

Skriv kommentar
Dela med andra!