Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Centerpartiets satsningar och prioriteringar

Centerpartiets satsningar och prioriteringar

Skolorna
Efter att våra ledamöter besökt Nordmarkens skola F-6 och Töcksfors skola för att informera oss om situationen vid de bägge skolorna har vi gjort följande bedömning:

• Nordmarkens skola där de flesta av kommunens F-6 elever går är i störst behov av investeringar. Vi föreslår därför i vår budget att 100 Mkr avsätts till en helt ny skolbyggnad som inrymmer alla F-6 elever. De gamla lokalerna rivs förutom den gamla stenbyggnaden som utreds vad den kan användas till.
• Vid Töcksfors skola behöver hela skolmiljön ses över. Om- och tillbyggnader har skett vid ett flertal olika tidpunkter vilket skapat en osammanhängande skolmiljö med en otydlig logistik. Det saknas exempelvis en gemensam skolgård. Där föreslår vi att 10Mkr avsätts för att åtgärda akuta behov av uppfräschning och lokalanpassning samt att ta fram en långsiktigt hållbar investeringsplan.

Hemtjänsten
• Behovet av hemtjänst kommer inte att minska och därför föreslår vi, till skillnad mot majoriteten, att 2Mkr avsätts i budgeten för att undvika personaluppsägningar.

Övriga avvikelser från majoritetens budget är att i vår budget avsätts 100tkr till investeringsbidrag till föreningar för att göra det möjligt att söka medfinansiering från Boverket, Länsstyrelsen m.fl. samt 100tkr till genderbudgetering (jämställdhetsbudgetering)

En annan viktig aspekt på Centerpartiets förslag gentemot majoritetens är att med vårt förslag så lever kommunen upp till det av kommunfullmäktige fattade beslutet om att resultatet ska uppgå till minst 2% av skatteintäkterna. Vårt förslag innebär att resultatet i snitt för åren 2018-2020 ligger på 2,37%. Centerpartiets budgetförslag lever därmed upp till riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och är därmed det mest gynnsamma för skattebetalarna och kommunens framtid.


Centerpartiets fullmäktigegrupp gm Kent Norman, gruppledare
 

19 juni 2017

Skriv kommentar
Dela med andra!