Start
Nyheter Nyheter Insändare
fb
Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Centerpartiets förslag till budget år 2015 – 2017, Årjängs kommun.

Centerpartiets budgetförslag och resultat bygger på de riktlinjer kommunfullmäktige beslutade om den 16 december 2013 om en ”god ekonomisk hushållning” i enlighet med kommunallagen. Att kommunen följer de ekonomiskt uppsatta målen är nödvändigt för att klara att fullfölja den beslutade investeringsbudgeten med uppförandet av nya högstadiet, förskolan och renovering av låg- och mellanstadierna i Töcksfors och Årjäng.

Utifrån de förutsättningar till budget som tjänstemännen presenterat lägger vi följande budgetförslag:

Stöd och omsorgsnämnden visar genom sin konsekvensbeskrivning att man under de senaste åren genomlyst och effektiviserat sin verksamhet. Nämnden har god kontroll på kostnader och kan tydligt påvisa behoven:
 • Ramförstärkning till Stöd och Omsorgsnämnden: +1.000tkr

På kontot centralt utrymme läggs för Barn och Utbildningsnämnden följande poster:
• Beräknade ökade kostnader för skolskjutsar +3.400tkr
• Flytt av +2.000tkr från BUN till centralt konto då Centerpartiet anser det nödvändigt att en extern utredare först genomlyser BUN´s verksamheter för att säkerställa kvalitet och kontroll på kostnader innan medel skjuts till.

Ramen för investeringsbudgeten år 2015 minskar med -10.000tkr.

Förslag till justeringar driftsbudget för Kommunstyrelsen

Centerpartiet anser att landsbygdsrådgivning är en viktig förutsättning för utveckling av vår kommun. Vi ser att det finns en stor potentiell utveckling av de gröna näringarna där landsbygdsrådgivning fyller en viktig funktion.

Likaså är infrastruktur nödvändigt för utvecklingen och Centerpartiet anser att bidragen till enskilda vägar är ett prioriterat område och ska därför behållas.

Årjängs kommun har sjunkit i svenskt näringslivs ranking och det ser Centerpartiet som en oroande utveckling. Vi ser det därför som nödvändigt att arbeta med näringslivsfrågor på ett förändrat sätt. I en kommun som vår ser vi möjligheter med att samordna de olika näringslivsfrågorna för att stärka näringslivet. Vi är övertygade om att företagarna själva kan, med en ekonomisk ersättning från kommunen, driva utvecklingsfrågorna på ett bättre sätt. Företagarna ges då större möjlighet att styra vilka näringslivsfrågor som ska prioriteras. Kommunchefen får också ett tydligt definierat uppdrag när det gäller näringslivsfrågor.


Driftsunderskott efter tjänstemannaförslag: -1.560tkr

Verksamheter som kvarstår:

• Bidragen till de enskilda vägarna behålls: 500tkr

• Landsbygdsrådgivningen kvarstår och organiseras under kommunchefens stab samt att kommunchefen får ett tydligt definierat uppdrag när det gäller näringslivsfrågor: 300tkr.
• Ersättning till Nordmarkens näringsliv för arbete med näringslivsfrågor: 400tkr
• Följande poster ska vara kvar: personaldagen, IVPA-larm, glesbygdsservice och asfalt: 839tkr

Summa ökade kostnader: -2.039tkr+ underskott -1.560:-= -3.599tkr

Verksamheter som förändras och reduceras:

• Näringslivstjänsten förändras enligt ovanstående: 600tkr
• Ej behållen heltidstjänst informationssamordnare, återstående tjänst organiseras under kommunchefens stab: 265tkr
• Organisationsförändring där medborgarkontoret/turistverksamhet samordnas under administrativa avdelningen: 500tkr
• Uppdrag åt Samhällsbyggnadschefen att se över fastighetsbeståndet för att uppnå kostnadseffektiviseringar samt att näringsdrivande fastigheter ska generera minst ett +-0-resultat: 1.250tkr

Summa minskade kostnader: +2.615tkr

Underskott -984tkr

Ramförstärkning till Kommunstyrelsen med +1.000tkr
Summa resultat kommunstyrelsens budget: +16tkr.

Centerpartiets förslag genererar plusresultat för kommunen på 10.784tkr år 2015, 12.934 år 2016 och 11.126tkr år 2017 vilket i stort är i enlighet med god ekonomisk hushållning.

Vidare bifogas följande detaljerade budgetunderlag:

• Ramfördelningsmodell
• Budgeterad soliditet
• Driftsplan 2015-2017
• Kassaflödesanalys
• Resultatplan 2015-2017

Årjäng 2014-06-11

För Centerpartiet i Årjäng


Katarina Johannesson Annika Holmstrand

 

Roland Kylen Mats Andersson  

24 juni 2014

Skriv kommentar
Dela med andra!